Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 16 Tầng
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ: 60-82m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 14 tầng
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ: 49-67 m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 25 tầng
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ: 47-95 m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 4886 M2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ: 79-95 m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 1.994 m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ: 46-91m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 31 tầng
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ: 64-98m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 31 tầng
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ: 67,1 - 91,9m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 20 tầng
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ: 63m2 – 84m2
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 420ha
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ:
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 280ha
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ:
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 20 tầng
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ:
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Quy mô: 25 tầng
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bắc Trung Bộ Diện tích căn hộ:
YÊU CẦU GỌI LẠI