Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group

Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 6000 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ:
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 40,47 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 210-500m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 12,359.52 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 100 m2 - 120 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 3.44ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: n/a
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 93 căn
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 500 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 16 Tầng
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 60-82m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 33,35 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 108 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 273,232 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 120 - 500 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 9.2 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 82-466m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 133 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 492-694 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 92.2ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 120-188m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 14 tầng
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 49-67 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 25 tầng
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 47-95 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 4886 M2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 79-95 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 7.725,51m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 71.24-156,48 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 4,94 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 125 – 220m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 1.994 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 46-91m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 4,03 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 101,35 - 178 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 31 tầng
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 64-98m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 89.322 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 96-256 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 49.191 m²
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 83 – 270m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 31 tầng
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 67,1 - 91,9m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 20 tầng
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 63m2 – 84m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 4,9ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 140-246 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 116 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 139-427 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 28 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 100-300 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 420ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ:
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 280ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ:
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 20 tầng
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ:
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 25 tầng
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ:
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 409 300 (m2)
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ:
YÊU CẦU GỌI LẠI